Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

ARTIKL 1. WERKINGSSFEER VAN DEZE VOORWAARDEN

Alle betrekking tussen CET en adverteerders, hierna te noemen “opdrachtgevers” zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, behoudens indien en voor zover van een of meer onderdelen van deze voorwaarden schriftelijk mocht zijn afgeweken, in welk geval de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken onverkort hun gelding blijven behouden. Verwijzingen door de opdrachtgevers naar de eigen inkoop- of andere voorwaarden binden Thijssen niet. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgevers gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen.

ARTIKEL 2. OFFERTES

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Alle opdrachten zowel aan Thijssen rechtstreeks als aan tussenpersonen of vertegenwoordigers van Thijssen gedaan, zijn eerst als geaccepteerd te beschouwen na schriftelijke bevestiging door Thijssen of nadat door Thijssen een begin is gemaakt met de uitvoering.

3. In afwijking van het bepaalde in art. 6:225 lid 2 B.W. bindt een van de aanbieding/offerte van Thijssen afwijkende aanvaarding door de opdrachtgevers Thijssen niet. De overeenkomst komt in dat geval conform de aanbieding/offerte van Thijssen tot stand, tenzij de opdrachtgevers binnen 8 dagen na datum van de schriftelijke bevestiging haar eventuele bezwaren daartegen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt.

4. Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

5. Door de opdracht tot plaatsing verbindt de opdrachtgever zich definitief en kan hij zijn plaatsingsopdracht niet meer herroepen.

6. Thijssen behoudt zich het recht voor een tot stand gekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet c.q. ongewijzigd uit te voeren, indien uitvoerig na conform hetgeen is overeengekomen Thijssen in conflict zou kunnen brengen met andere adverteerders of indien (ongewijzigde) uitvoering anderszins in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd, een en ander onverminderd het recht van Thijssen tot opschorting van (verdere) uitvoering van de overeenkomst in geval van niet tijdige betaling door de opdrachtgever, zoals hierna in deze voorwaarden vermeld.

ARTIKEL 3. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de door hem opgegeven teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Opdrachtgever vrijwaart in dit verband Thijssen volledig voor alle eventuele aanspraken van derden en is in voorkomende gevallen gehouden om alle door Thijssen in het kader van zodanige aanspraken geleden schade of gemaakte kosten te vergoeden.

2. Daarnaast staat in voorkomende gevallen opdrachtgever in voor de juistheid van de door hem aanvaarde drukproeven, resp. het niet of niet tijdig toezenden aan Thijssen van correcties op drukproeven.

ARTIKEL 4. PLAATSINGOPDRACHTEN TEN BEHOEVE VAN DERDEN

Indien sprake is van plaatsingsopdrachten van derden, kunnen door Thijssen per geval bijzondere voorwaarden voor de aanvaarding van deze plaatsingsopdracht gesteld worden.

ARTIKEL 5. BETALINGSVOORWAARDEN

1. Door Thijssen aanvaarde opdrachten dienen zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

2. De vordering tot betaling van het factuurbedrag is direct opeisbaar wanneer opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvrage tot zijn ondercuratelestelling is aanhangig gemaakt, enig beslag op goederen of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt of, indien deze is een vennootschap onder firma, besloten of naamloze vennootschap, deze in liquidatie komt, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt.

3. Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum is Thijssen gerechtigd aan opdrachtgever een rente te berekenen ten bedrage van 1% per maand of gedeelte daarvan over het totale bedrag der factuur.

4. Thijssen is voorts gerechtigd buiten de koopsom en rente van opdrachtgever te vorderen alle incassokosten, die door de niet-betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door opdrachtgever in ieder geval verschuldigd waarin Thijssen zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van €100,--.

5. In geval van niet tijdige betaling heeft Thijssen het recht het leveren van verdere prestaties op te schorten.

ARTIKEL 6. KLACHTEN

Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering van enige opdracht dient door de opdrachtgever schriftelijk bij Thijssen te zijn ingediend binnen een termijn van 14 dagen nadat het medium met daarin opgenomen de advertentie welke voorwerp is van geschil, zulks op straffe van verval van iedere afspraak.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

1. Thijssen is voor niet-, onjuiste of gedeeltelijke onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks rechtstreeks gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid van haar, resp. de in haar onderneming werkzame personen.

2. Thijssen aanvaardt ten opzichte van opdrachtgever op derden geen aansprakelijkheid voor de aan haar door of zijdens opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door opdrachtgever.

3. Evenmin is Thijssen jegens opdrachtgever aansprakelijk voor de inhoud van advertenties van andere opdrachtgevers in dezelfde of een andere editie, welke afbreuk mocht doen aan het door opdrachtgever beoogde doel van zijn publicatie.

4. De verplichting tot vergoeding van geleden schade, zal in geval van aansprakelijkheid van Thijssen in geen geval betrekking kunnen hebben op omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade en nimmer meer belopen dan ten hoogste creditering voor het factuurbedrag van het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte, terwijl Thijssen daarnaast bereid is de kosten verbonden aan eventueel redelijk te treffen voorzieningen ter berekening van mogelijke schade, voor haar rekening te nemen tot een maximum evenwel van de waarde van het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte van de desbetreffende advertentie, zulks uitsluitend ter beoordeling van Thijssen.

5. Betreft het een zogenaamde “gratis vermelding” dan zal Thijssen in voorkomende gevallen tot nimmer meer gehouden kunnen worden dan tot verbetering van de eerste editie.

ARTIKEL 8. RELATIEVE BEVOEGDHEID RECHTBANK

Voor de uitvoering van de overeenkomsten tussen Thijssen en opdrachtgever verklaren beide partijen domicilie te kiezen ter plaatse van de vestigingsplaats van Thijssen. Alle rechtsvorderingen voortvloeiend uit deze overeenkomsten zullen naar gelang de absolute competentie worden aangebracht bij de Arrondissementsrechtbank, waaronder de plaats van de vestiging van Thijssen ressorteert.